Kullanıcı Sözleşmesi

MADDE 1 - TARAFLAR

a) www.igtbilisim.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Orta Mah. İstiklal Cad. No:9/H  Söğüt /Bilecik adresinde mukim NABCO ENDÜSTRİYEL MEKANİK VE YAPI MALZEMELERİ (Bundan böyle “İGT Bilişim” olarak anılacaktır).

b) www.igtbilisim.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (Bundan böyle "Üye" olarak anılacaktır).

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu Sözleşme’nin konusunu İGT Bilişim'in sahip olduğu www.igtbilisim.com isimli internet alışveriş sitesinden Üyelerin faydalanma şartlarının belirlenmesi teşkil etmektedir.

MADDE 3 - TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Üye, www.igtbilisim.com isimli internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin doğru olduğunu, İGT Bilişim'in bu bilgilerin gerçeğe aykırı olarak verilmesi nedeniyle uğrayabileceği tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, İGT Bilişim tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından İGT Bilişim'e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, İGT Bilişim'in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye, www.igtbilisim.com internet sitesini kullanırken kanun koyucu tarafından yürürlüğe sokulan ve üyeliği süresince yürürlüğe sokulacak yasal mevzuat hükümlerine tam olarak uymayı ve bunları ihlal etmemeyi peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder. Üyenin bu maddede düzenlenen yükümlülüklere aykırı davranması sebebiyle doğabilecek tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerden tamamen ve münhasıran Üye sorumludur.

3.4. Üye, www.igtbilisim.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz.  Yine, Üye iş bu üyelik sözleşmesi ile Üye olmak için başvuruda bulunduğu internet sitesinde başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.igtbilisim.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar.  Bu görüş ve düşüncelerin İGT Bilişim ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur.  Rahatsız edici yazı ve/veya yorumlar, muhataplarınca info@igtbilisim.com adresine rapor edildiği takdirde İGT Bilişim bu yazı ve/veya yorumların Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer kanunlar nezdinde bir ihlal teşkil edip etmediğini değerlendirecektir.  İGT Bilişim, bu değerlendirme neticesinde söz konusu yazı/yorumları yayından kaldırma yetkisini haizdir.  İGT Bilişim'in üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. İGT Bilişim, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.igtbilisim.cominternet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden İGT Bilişim'den herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir.  Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İş bu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçları İGT Bilişim'e yükletilemez.  Ayrıca; iş bu ihlal nedeniyle, adli mercilere başvuru yapılması halinde, İGT Bilişim'in ihlal sebebiyle yapılacak savunma masrafları ve neticesinde ödenebilecek tazminatı, üyelik sözleşmesine uyulmamasından ötürü Üye'den talep etmek hakkı bulunmaktadır.

3.9. İGT Bilişim'in her zaman tek taraflı olarak gördüğü lüzum üzerine, ayrıca bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın Üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge, bilgi, yazı ve yorumları silme hakkı vardır.  Üye iş bu yetkiyi İGT Bilişim'e vermekle bu tasarrufu peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.  Bu durumda, İGT Bilişim'in hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.igtbilisim.com internet sitesi yazılım ve tasarımı İGT Bilişim'in fikri mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet haklarını düzenleyen ilgili kanun ve yönetmeliklerle korunmaktadır.  Söz konusu yazılım ve tasarım tamamen veya kısmen Üye veya 3. kişiler tarafından kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.  Yine bu internet sitesinde satışa sunulan tüm ürünler, adı geçen şirketlere ait ticari markalar olup fikri mülkiyet hukuku kapsamında korunmaktadır.

3.11. İGT Bilişim tarafından www.igtbilisim.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, sözleşmelerin kurulduğu yönünde delil teşkil etmesi ve adli mercilerce talep edildiği takdirde talepçi merciye iletilmesine yönelik olarak ve/veya yürürlükte bulunan ve/veya yayınlanacak yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde Üye'nin siteye erişmek için kullandığı internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanıp kayıt altına alınabilir.

3.12. İGT Bilişim, kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek ve sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. İGT Bilişim, üyenin www.igtbilisim.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin ve girdiği sayfaların kaydını saklama hakkını saklı tutar.

3.13. www.igtbilisim.com internet sitesine üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar ve fırsatlar kapsamında İGT Bilişim tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, www.igtbilisim.com internet sitesine üye olurken verdiği ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına ve İGT Bilişim'in kendisine ait bu bilgileri kullanmasına ve arşivlemesine izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına ve bu verilerin de İGT Bilişim tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.

Üye aksini bildirmediği sürece İGT Bilişim'in kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve İGT Bilişim'i sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, veri paylaşım tercihlerinden bir ya da bir kaçını değiştirmek isterse, bu talebini info@igtbilisim.com e-posta adresine göndereceği bir mesaj ile yazılı olarak ya da çağrı merkezlerine sözlü olarak yapabilir.

3.14. Üye, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya öteki kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumunda veya www.igtbilisim.com internet sitesinin ve/veya İGT Bilişim'in haklarını ve mülkiyetini korumak için gerekli olduğuna kanaat getirdiği hallerde İGT Bilişim'in kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple İGT Bilişim'den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.15. İGT Bilişim, www.igtbilisim.com internet sitesinin virüs ve benzeri kötü amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânları dâhilinde tüm tedbirleri almıştır.  Bunun yanı sıra nihai güvenliğinin sağlanması için Üye'nin kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir.  Bu bağlamda Üye, www.igtbilisim.com internet sitesine girmekle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından yine kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.16. İGT Bilişim, www.igtbilisim.com internet siitesinin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.17. İGT Bilişim, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir.  Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.18. Taraflar, İGT Bilişim'e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesine uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.19. İGT Bilişim, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin sisteminde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme mesajları gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye iş bu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme mesajlarının cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

Üye, e-posta ve/veya mesaj almaktan vazgeçmek istemesi durumunda bu talebini info@igtbilisim.com e-posta adresine göndereceği bir mesaj ile yazılı olarak ya da çağrı merkezlerine sözlü olarak yapabilir.

 MADDE 4 - SÖZLEŞMENİN FESHİ

İş bu Sözleşme Üyenin üyeliğini iptal etmesi veya İGT Bilişim tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. İGT Bilişim, Üye'nin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyeliği iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

MADDE 5 - YETKİLİ MAHKEME

İş bu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Söğüt Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 6 - SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İş bu Sözleşme, Üye'nin üyelik başvurusunda bulunduğu sırada her iki tarafın da elektronik ortamdaki beyanları ve onayıyla kurulmuş ve yürürlülüğe girmiştir.